Pié indô ia en segurëza

Vigni porsona á la responsabilité da fá a na moda che la majera liberté de movimënt ne portes nia pro al prigo da se taché le Coronavirus Covid-19. Tignisse porchël ales regoles. De plü informaziuns é da ciafé pro les repartiziuns y i ofizi competënc.

Regoles generales

Responsabilité personala

Zënza responsabilité personala ne vára nia da pié ia. Tignisse porchël a chëstes rego-les.

EN FORZA
dagnora
De plü informaziuns

Curí la bocia y le nes

Al é important da se curí la bocia y le nes, sce i ëis contac cun d‘atres porsones.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Alaleria y daite

An mëss indlunch respeté la destanza de segurëza de altamo 1 n meter, scenó mësson se stopé la bocia y le nes.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Ativités economiches y d’atres ativités

Por dötes les ativités economiches velel la regola dl 1/10, chël ó dí öna na porsona vigni 10 metri cuadrac.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Regoles spezifiches sön la mobilité

Trasport de porsones publich local

Ti mesi dl trasport publich mësson se curí la bocia y le nes y respeté la destanza.

EN FORZA
dai 10 de jügn
De plü informaziuns

Liberté de movimënt tl Südtirol

Curisse la bocia y le nes pornanche i ëis contat cun d'atres porsones.

EN FORZA
dai 18 de ma
De plü informaziuns

Liberté de movimënt tla Talia y tl’Europa

Dai 3 de jügn pón se möie lediamënter tla Talia, tl’UE y tl raiun de Schengen.

EN FORZA
dai 3 de jügn
De plü informaziuns

Regoles spezifiches por l‘economia

Gastronomia

Chëstes regoles vel por vigni sort de eserzizi de soministraziun de alimënc y boandes.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Alojamënt

Al vel la regola dl 1/10, ater co tles Covid Protected Areas, locai protezioná a na moda particolara.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Artejanat, industria y costruziuns

Maschera, regoles de destanza, degun borjú, dejinfeziun: a chësc messëise se tigní.

EN FORZA
dai 8 de ma
De plü informaziuns

Comerz

Manëces da tó un n iade, injins de segurëza adatá, dejinfeziun y regoles de destanza é obligatori.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Trasport de porsones publich y implanc portamunt

Al vel la regola dla destanza de un n meter.

EN FORZA
dai 25 de ma
De plü informaziuns

Agricoltöra y bosć

I podëis lauré sön les sperses agricoles sce i se tignëis ales mosöres de segurëza.

EN FORZA
dai 8 de ma
De plü informaziuns

Sorvisc

Al vel les regoles generales por les ativités economiches.

EN FORZA
dai 11 de ma
De plü informaziuns

Frisers y cura dl corp

Fajesse dé prëibel n termin y tignisse a dötes les regoles de segurëza y igiena.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Regoles spezifiches por la familia y la comunité

Guern di mituns y guern da d‘isté

Le guern di mituns te microstrotöres por la pröma infanzia, te coes di pici, pro umes dl de y tl Elki vëgn indô metü a jí tl respet de condiziuns dër rigoroses.

EN FORZA
dai 18 de ma
De plü informaziuns

Spetacui, cinema, teater y manifestaziuns

Al pó indô gní fat daite y alaleria spetacui, teatri, proieziuns de films y manifestaziuns.

EN FORZA
dai 6 de jügn
De plü informaziuns

Jí a ciafé familiars, parënc y conescënc

I podëis jí a ciafé i familiars y i conescënc: respetede la destanza, curisse la bocia y le nes, schivede mejes de porsones.

EN FORZA
dai 8 de ma
De plü informaziuns

Jí te dlijia

Tratan mësses él da: mantigní la destanza, se curí la bocia y le nes, schivé mejes de jënt.

EN FORZA
dai 18 de ma
De plü informaziuns

Regoles spezifiches sön l’educaziun y la formaziun

Scolines, scores, universités

Tles scolines y tles scores elementares él n sorvisc d‘emergënza. Les atres scores y les universités romagn stlütes.

EN FORZA
dai 8 de ma
De plü informaziuns

Regoles spezifiches sön l’ert, le sport y l‘intrategnimënt

Nodadoies alaleria, lec da fá bagn, nodadoies curides y implanc termai

Dötes les nodadoies, sides chëres alaleria che chëres curides, i lec da nodé y i implanc termai pó daurí tl respet dles mosöres de segurëza.

EN FORZA
dai 10 de jügn
De plü informaziuns

Sport alaleria

I podëis fá sport alaleria, ater co sporc de scuadra.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Sport daite

Chiló ciafëise les regoles de segurëza che reverda i zëntri de fitness.

EN FORZA
dai 15 de messé
De plü informaziuns

Ert y formaziun

I museums, les biblioteches y i zëntri dla jonëza é daverc. Al vel les regoles de segurëza generales.

EN FORZA
dai 11 de ma
De plü informaziuns

Proes de musighes y cors

Les proes dles musighes y di cors pó indô gní fates, tan inant che al vëgn respeté les mosöres de segurëza.

EN FORZA
dai 26 de ma
De plü informaziuns

Regoles spezifiches sön la sanité

App Immuni

É osc test dl coronavirus positif? Cun l'app Immuni podëise ti lascé alsavëi anonimamënter ai atri utënc le resultat de osc test.

Desćiariede le jorantin d'informaziun

EN FORZA

Control de se instësc

Che che arata da s’avëi infeté o ester püre, mëss cherdé sö le dotur de familia.

EN FORZA
dai 8 de ma
De plü informaziuns

Regoles te ospedal

L’azes vëgn controlé a na moda rigorosa. Al vëgn indô pité les prestaziuns prioritares por paziënc y paziëntes nia-Covid.

EN FORZA
dai 8 de ma
De plü informaziuns

Test

L’Aziënda sanitara dl Südtirol fej tröc tesć por tigní sö la difujiun dl Covid-19.

EN FORZA
dai 8 de ma
De plü informaziuns